תקנון ההגרלה- פעילות קיץ 2024

 

1. הקדמה

1.1 ניו לינאו סינמה (2006) בע"מ, ח.פ. 513910265, מפעילת רשת בתי הקולנוע סינמה סיטי  (להלן: "סינמה סיטי" או "העורך") עורכת מבצע של הגרלות נושאי פרסים ("ההגרלה") בכפוף  לתנאי תקנון זה.

1.2 ההשתתפות בהגרלה כפופה לתנאי תקנון זה.

1.3 ההגרלה תערך בהתאם ובכפוף להוראות “הודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות  לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל”ז – 1977” (“ההיתר").

1.4 ניתן יהיה לעיין בתקנון זה באתר האינטרנט של העורך בכל עת, וכן במשרדי המפקח על  ההגרלה, בכתובת סינמה סיטי, מתחם הרב-מכר, צומת גלילות,
רמה"ש, במהלך שעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

 

2. כללי

2.1 בהשתתפות בהגרלה מקבל על עצמו המשתתף את תנאי התקנון וכן את תנאי תקנון סינמה סיטי המופיע באתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין ובכלל זה תקנון סינמה באתר, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

2.2 בהשתתפות בהגרלה מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון ההגרלה, וכי הוא פוטר את סינמה סיטי מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם ההגרלה, בלא יוצא מהכלל.

2.3 תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר.

 

3. הבהרות

3.1 כאמור בסעיף 11.3 להלן ניתן לפנות למפקח בכל בקשת הבהרה ו/או שאלה ו/או בעיה הקשורה ו/או הנובעת מהתקנון ומההגרלות.

 

4. הגדרות

מבלי לגרוע משאר ההגדרות המופיעות בתוכנית זו, יפורשו המונחים הבאים בהתאם לאמור והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מתוכן העניין או מהקשר הדברים:

4.1 “ההגרלה”  – הגרלת או הגרלות הפרסים המנויים בטבלת הפרסים הרצ"ב והמהווה חלק בלתי  נפרד מתקנון זה.

4.2 “הפרסים” – כפי שהם מפורטים בטבלת הפרסים הרצ"ב.

 

4.3 “משתתף” – משתתף בהגרלה הוא כל מי שהעומד בתנאי ההשתתפות המנויים בסעיף 5 להלן. והינו תושב ישראל שגילו עולה על 18 שנה.

4.4 "תהליך ההגרלה " – כמפורט בסעיף  9 להלן.

4.5 “עורך ההגרלה” – סינמה סיטי, בניין הרב-מכר, צומת גלילות, רמה"ש.

4.6 “תקופת המבצע” – התקופה האמורה בסעיף 6 להלן.
 

5. תנאי ההשתתפות בהגרלה

המבצע מקנה את הזכות להשתתף בהגרלה בכפוף להוראות התקנון והתנאים המצטברים להלן :

5.1 רכישת, לפחות, כרטיס קולנוע דיגיטלי אחד באינטרנט או בקופות באחד ממתחמי סינמה סיטי בתקופת המבצע, כאמור בסעיף 6 ובסעיף 8 להלן.

5.2 לרוכשים באתר  - סריקת כרטיס הקולנוע בכניסה לאולם.

5.3 ולאחר-מכן ישלח ב  SMS , למספר אותו הזין/מסר הרוכש בעת רכישת הכרטיס/ביצוע ההזמנה, לינק לדף הנחיתה.

5.4 לרוכשים בקופות – סריקת הבר קוד לקבלת דף הנחיתה .

5.5  בדף הנחיתה, שעבור הרוכשים באתר יהיה כבר מלא בנתוני הרכישה, יש להוסיף רק את תאריך הלידה. ועבור הרוכשים בקופות יש להזין לתוכו את מספר ההזמנה/הכרטיס  ("דף ההגרלה") ואת הפרטים הבאים: שם, שם משפחה, מייל, טלפון, תאריך לידה . ואישור דיוור.

5.6 אישור הדיוור ניתן לביטול/הסרה בכל דיוור הנשלח למשתתף.

5.7 כל מי שנכנס לדף ההגרלה כמפורט לעיל, קיבל מספר והזין את פרטיו כאמור לעיל ייחשב למשתתף בהגרלה ("משתתף").

5.8 כל משתתף יכול לזכות בפרס אחד בלבד מתוך רשימת הפרסים המנויים בטבלת הפרסים.

5.9 כל משתתף יראו אותו כמי שקרא את התקנון ומסכים לכל תנאיו.

5.10 ההשתתפות בהגרלה היא כנגד רכישת כרטיס קולנוע, אחד לפחות או יותר, באתר של סינמה או בקופות הסינמה ומילוי דף הנחיתה פעם אחת בלבד. כל כרטיס נוסף שנרכש באתר או בקופות לא מקנה זכות להשתתפות נוספת באותה ההגרלה. 

5.11 כל רכישת כרטיס קולנוע, אחד לפחות או יותר, באתר של הסינמה או בקופות הסינמה מקנה השתתפות אחת/חד-פעמית בהגרלה הראשונה או השנייה ובהגרלה השלישית:

        א. ההגרלה שעבורה המשתתף נרשם, הראשונה או השנייה.

        ב. ההגרלה השלישית, שבה משתתפים כל הנרשמים לשתי ההגרלות הקודמות.

             להגרלה זו אין צורך ברשום נוסף/נפרד.

5.12 טבלת הפרסים הרצ"ב לתקנון זה כוחה יפה עבור כל ההגרלות.
 

5.13 כל משתתף במבצע מסכים, מצהיר ומתחייב:

לא לפעול באופן הנוגד את מטרת המבצע ו/או תנאי מתנאי תקנון זה ותקנון הסינמה.

כל הפרה של אחת או יותר מהוראות התקנונים לעיל ו/או כל פעולה אחרת המנוגדת לכללי ו/או למטרות המבצע תביא לפסילתו של המשתתף מהשתתפות במבצע.

השתתפות במבצע מהווה הצהרה לכאורה כי המשתתף קרא את התקנון וכי המשתתף מסכים באופן מלא, בלתי מותנה ומחייב לכל האמור בתקנון זה, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו כאילו קרא אותו ויחייבו לכל דבר ועניין. המשתתף מחויב לפעול בתום לב ולא לפעול בניגוד לכל דין.

לעורך המבצע יהיה שיקול הדעת הבלעדי לפסול את השתתפותו או זכייתו של משתתף בגין מרמה או חשד למרמה ו/או עשיית פעולה אחרת המנוגדת לכללי ו/או מטרות המבצע, ו/או לתקנון זה, והכל כפי שיחליט עורך המבצע על פי שיקול דעתו הבלעדי ולאדם שכניסתו למבצע נפסלה או למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כתוצאה מכך כנגד עורך המבצע.

עורך המבצע יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקדם את המבצע באמצעי התקשורת ואפיקי הפרסום השונים.

 

6.  מועדי הרשום להגרלות:

     6.1 הגרלה הראשונה

          ייפתח בתאריך 27/06/2024    בשעה 10:00

          ייסגר בתאריך  25/07/2024  בשעה 00:00

    6.2 הגרלה השנייה

          ייפתח בתאריך 26/07/2024 בשעה 00:01

          ייסגר בתאריך 31/08/2024  בשעה 00:00

    6.3 הגרלה שלישית

          ייפתח בתאריך 27/06/2024 בשעה 10:00

          ייסגר בתאריך 31/08/2024  בשעה 00:00

לא ישתתפו בהגרלה עורך הגרלה, המפקח, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם. ההשתתפות בהגרלה אסורה מתחת לגיל 18.

 

7. מועדי ההגרלות

    הגרלה ראשונה ביום 8/08/2024   בשעה 12:00

    הגרלה שניה ביום     15/09/2024 בשעה 12:00

    הגרלה שלישית ביום 15/09/2024 בשעה 14:00

8. תקופת מבצע ההגרלה

8.1 החל מיום 27/06/2024 בשעה 10:00 ועד ליום 31/08/2024 בשעה 00:00

8.2 העורך שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע  מכל סיבה שהיא בלי שתוטל עליו החובה לנמקה. לא תשמע ו/או תתקבל כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה לעניין זה.

8.3 ההודעה על הפסקת מבצע ההגרלות, תפורסם באתר האינטרנט של סינמה סיטי.

8.4 הודעה כאמור לעיל תחול אך ורק למפרע ולא בדיעבד עבור מי שכבר נרשמו להגרלה.

 

9. תהליך ההגרלה

9.1 כל המשתתפים הרשומים להגרלה מספריהם ירוכזו במאגר מידע מאובטח.

9.2 במועד ביצוע ההגרלה יוכנסו, בנוכחות המפקח, מספרי המשתתפים הנמצאים במאגר לתוכנת ערבול שמתוכה ישלפו רנדומאלית מספרי הזוכים  עבור כל פרס המופיע בטבלת הפרסים.

 

10. פרסום תוצאות ההגרלה

10.1 בתום ההגרלה יפורסמו שמות הזוכים בכל פרס באתר של העורך.

10.2 כתנאי להשתתפות בהגרלה זו, המשתתף בהגרלה מסכים מראש לפרסום שמו באתר של העורך אם זכה.

10.3 תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.

 

11. אופן קבלת הפרס והודעה על זכייה בהגרלה

11.1 הודעה בדבר קבלת הפרס תשלח במייל ו/או ב SMS לכתובת הדוא"ל ומס' הטל' הרשומים של הזוכה.

11.2 במהלך 5 ימי העסקים שלאחר כל הגרלה יצור העורך קשר טלפוני עם הזוכה בפרס ויודיע לו על זכייתו בפרס ועל אופן מימוש הפרס שבו הוא זכה.

11.3 פרסים שניתנים לשליחה במייל או ב SMS ישלחו לזוכה.

11.4 עורך המבצע יעשה מאמצעים סבירים לאתר את הזוכה בפרס באמצעות הפרטים כאמור, אולם לא תהיה מחויבת להעניק את הפרס במקרה בו לא יצליח ליצור עמו קשר. זוכה שלא אותר, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבלת הפרס ולא תהיה לו כל טענה כנגד עורך המבצע בקשר לכך.

11.5  אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא.

 

 

12. סייגים למימוש הפרס

12.1 עורך המבצע לא יישא בכל אחריות בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות בזוכה.  האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בפרס בלבד.

12.2 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורך המבצע יהיה רשאי  שלא לאפשר את מימוש הפרס ע”י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין ו/או במעשה מרמה.

12.3 הזוכה בפרס פוטר את עורך המבצע ו/או כל מי מטעמו מכל אחריות לכל נזק ו/או אי התאמה ו/או שיבוש ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר שיתגלה בפרס, ככל שיתגלה.

12.4 פרס חבילת הנופש

        12.4.1 תנאי מימוש פרס חבילת הנופש מטעם חברת ישראייר רצ"ב והינם חלק מהתקנון.

       12.4.2 המשתתף מצהיר בזאת כי יקרא את תנאי ישראייר למימוש חבילת הנופש וכי הם ברורים לו ומקובלים עליו.

       12.4.3 כל שאלה/הבהרה שיש למשתתף הוא מתבקש להפנות לשירות הלקוחות של ישראייר, בוואטסאפ שמספרו 03-7955777 ו/או במייל המופיע בתנאי ישראייר.

       12.4.4  ידוע למשתתף שבפרס חבילת הנופש הוא מטעמה של ישראייר ולא מטעמו של העורך ולפיכך הוא מסכים שכל מה שקשור ו/או נלווה לפרס זה הם בטיפולה ובאחריותה  המלאה והבלעדית של ישראייר והוא פוטר את העורך מכל אחריות לגביה, תהא אשר תהא, במישרין או בעקיפין,  ולא תהיה לו כל טענה/ ו/או דרישה /או תביעה מהעורך לגביה ו/או בנוגע אליה. 

      12.4.5  מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הידוע למשתתף והוא מסכים שהעורך אינו אחראי לאיכות ו/או לטיב פרס זה. חובת העורך הנה אך ורק למסירת הפרס, כהגדרתו בתקנון זה, לזוכה וזאת על-פי התנאים שבתקנון זה.  

 

13. המפקח

13.1 המפקח על ביצוע ההגרלות יהיה עו"ד שלמה ברג, טל' 054-2363077, [email protected]  (“המפקח”).

13.2 החלטת המפקח בכל הקשור למבצע זה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף ו/או, הזוכה בפרס מוותרים בזאת על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם החלטת המפקח.

13.3 המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, לרבות בפרשנות התקנון, וכן להכריע בכל מחלוקת בין העורך למשתתף ולזוכה ו/או לטוען לזכייה.

13.4 תפקידי המפקח הינם כמפורט בהיתר.

13.5 המפקח ימלא אחר הוראות ההיתר הכללי וידווח לרכז ההגרלות לפרסומת מסחרית במשרד האוצר כנדרש.

 

14. הצהרות המשתתף

14.1 המשתתף מאשר, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורך המבצע ו/או מי מטעמו מכל אחריות לכל תביעה ו/או טענה ו/או נזק ו/או דרישה הקשורים במישרין ו/או בעקיפין במבצע.

14.2 בהשתתפותו במבצע מאשר, מצהיר ומתחייב המשתתף כי קרא תקנון זה ואת התקנון של סינמה סיטי באתר וכי הוא מסכים באופן מלא, בלתי מותנה ומחייב לכל האמור בתקנונים הללו וגם אם לא קרא את התקנון הוא מקבל על עצמו את הוראותיהם ומסכים כי תקנונים אלו יחולו עליו כאילו קרא אותם ויחייבו אותו לכל דבר ועניין.

14.3 כתנאי יסודי להשתתפות בהגרלה זו, המשתתף מסכים מראש לפרסום שמו אם זכה בפרס כלשהו.

 

15. הגבלת השתתפות

15.1 ההשתתפות במבצע אסורה על מנהלי ועובדי עורך המבצע ועל מפקח המבצע, ועל בני משפחותיהם. בני משפחה הם: בן/בת זוג, אחים/אחיות, הורים וילדים.

 

16. אחריות

16.1 זוכה שלא מימש את הפרס במועד המוקצב לשם-כך עבור כל פרס יראו בכך כאילו ויתר על הפרס. במקרה כאמור, לא יהיה זכאי הזוכה בפרס לקבלת “שוויו הכספי” של הפרס ו/או כל הטבה ו/או אפשרות מימוש במועד אחר, הנחה או פיצוי חלופי, ולא תישמע ממנו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורך המבצע ו/או מי מטעמו בעניין.

16.2 הוראות סעיף 14.1 לעיל יחולו בהתאמה גם על מי שנפסל ע"י עורך המבצע ו/או המפקח.

16.3 כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא במבצע ו/או בעריכת ההגרלה מחמת כך עליון  ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בעורך המבצע, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפים בהגרלה ו/או את הזוכה בפרס בכל סעד ו/או זכות.

16.4 הזוכה בפרס פוטר את עורך המבצע ו/או כל מי מטעמו מכל אחריות לכל נזק ו/או אי התאמה ו/או שיבוש ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר שיתגלה בפרס, ככל  שיתגלה.

 

17. פרס כרטיסי קולנוע

כל פרס של שובר/ים לכרטיס/י  קולנוע תקף לכל מתחמי סינמה והוא יהיה על בסיס מקום פנוי ולניצול עד לתאריך שנקבע על גבי הכרטיס/שובר ובכפוף לתנאים המפורטים על גביהם.

 

 

טבלת פרסים

פרס פרטים כמות להגרלה כמות סה"כ
חופשה משפחתית ביוון תוקף השובר : 10.2025
חבילת נופש משפחתית ל 3 לילות עבור  ל- 2 מבוגרים + 2 ילדים (עד גיל 12) , טיסה לאתונה
למלון -

BROWN BEACH EVIA ISLAND
סוג החדר – בהתאם לזמינות החדרים במלון
סוג האירוח – הכל כולל (לא כולל כניסה למתקנים שהינם בתשלום נוסף כגון פארק המים, פארק הנינג'ה)
לא כולל כבודה
לא כולל העברות למלון
הזוכה ישלם את מיסי הנמל
לאחר ביצוע ההזמנה לא ניתן לשינוי/ביטול.
לא יינתן החזר כספי במידה ופרס זה לא ימומש.
כרטיס הטיסה הינו שמי ולא ניתן להעברה לגורם אחר ו/או לשם אחר.
על בסיס מקום פנוי ולשיקול דעתה של ישראייר.
את הטיסה ניתן לממש באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות בצרוף שובר הזכייה לכתובת המייל:

[email protected]
וואטסאפ 03-7955777
1 3
מנוי שנתי לקולנוע 12 כרטיסים זוגיים למימוש בכל רשת סינמה סיטי בארץ. תקף בכל ימות השבוע, לא כולל אירועים מיוחדים, הצגות ומופעים לא כולל כפל מבצעים והנחות. לא ניתן לשדרוג לאולמות VIP וכיסאות מיוחדים. למימוש באתר האינטרנט או בקופות. לא יינתנו להארכות ולהחלפות. למימוש מתאריך 20.9.24 עד תאריך 20.9.25 1 3
הקרנה פרטית של סרט! הקרנה פרטית של סרט באחד ממתחמי הסינמה סיטי לבחירה. למימוש בימים א-ד, עד כ- 30 משתתפים באולם רגיל וסרט לבחירה על פי רשימת הסרטים המוקרנים באותה העת. לא כולל אולמות VIP ומיוחדים אחרים, לא ניתן לשדרוג גם בתוספת תשלום. בתאום מראש בלבד. מתאריך 20.9.24 עד תאריך 31.12.24 1 3
כרטיס 1+1 במתנה ההטבה מעניקה ברכישת כרטיס רגיל אחד במחיר רגיל וכרטיס נוסף לאותו הסרט ובאותו מועד כמו הכרטיס הראשון בחינם.
ההטבות תקפות בכל סניפי הרשת, בכל ימות השבוע, כולל סופ"ש וחגים. ניתן לממש את ההטבה בקופות או באתר בתי הקולנוע. ברכישת כרטיס אינטרנט בשירותים מקוונים יתווסף תשלום נוסף ע"פ מדיניות הקולנוע. ההטבה אינה תקפה להקרנות
VIP, הצגות/מופעים ואירועים מיוחדים. אין כפל מבצעים הטבות והנחות. לא ניתן לפצל את הכרטיסים לסרטים או מועדים שונים. למימוש מתאריך 20.9.24 עד תאריך 31.12.24 
40 120
פופקורן רגיל מתנה פופקורן רגיל במתנה. ניתן למימוש בכל ימות השבוע. לא ניתן להחליף במוצר אחר, גם לא בתוספת תשלום. אין כפל מבצעים הטבות והנחות. השובר תקף למימוש יחיד. למימוש מתאריך 20.9.24 עד תאריך 31.12.24  40 120
כוס שתייה רגילה במתנה כוס שתייה רגילה במתנה. ניתן למימוש בכל ימות השבוע. לא ניתן להחליף במוצר אחר, גם לא בתוספת תשלום. השובר תקף למימוש יחיד. אין כפל מבצעים הטבות והנחות. למימוש מתאריך 20.9.24 עד תאריך 31.12.24  40 120
הגדלת חבילה הגדלת חבילה מ"מתפנקים" (פופקורן ושתייה זוגי בינוני) ל"מביני עניין" (פופקורן ושתייה זוגי גדול). ניתן למימוש בכל ימות השבוע. אין כפל מבצעים הטבות  100 300

 

 

הסרטים הנצפים ביותר בסינמה סיטי

* קרא איך המחשב שלנו מרכיב את רשימת הנצפים ביותר.